eDϔ??OX?/div>
  ?
  BE ssP?D-ܐ
  ?e?br>(?
  xҗ??ʇ?/a>
  eB?O ??ss
 

?

  Og?XBf?
 
 
 
?/strong>

?_P?ʇ?(?ʇ? ? A? s?, Pϔ??sf?s? ?. ϔ 򺍎? P?? mp s?sfu?? DIP |? ? sI ?ϔf G ? ʇ??O UFI Approved Event?
I?P?23-?㟌??s?? ?, ?15 O 19 ? 2019 ?? Nu??NuI A?P㰒-??eBI sG?6-p ?_P?ʇ? x ʇ?- 氒Dpe?A? ?E? ? OX{??. ?ʇ?? 86 ??c.? m sX s ?: D O?ϔ??ϔ? D, RW??{, D A?E??, D IP XBf?, F g?XBf? ??? eC ? spf ?] X?җ_P-g?, җ?W??? ?p ?_? sB| XBf?, PW sI, ? D P, u ??? ? ʇ?sG??s? ?ϔf?DIҗ?X A? s??D? ?, ?? e? D?, 2-?_P- ?O , ?_W P O ?G sI, ?Pϔ? s????
p ʇ? X ? A?D??ss? ?, D?OD I??g?O, ??sw?G u ?r_җ?DIҗ?I. ? җ?s, W?g ?-R? ?K D ϔ? A? ?E? ʇ?s ???D??ss? , ??? _? X?W, Xg? ??]?.
?s ?su ??6-??_P?ʇ?u g?O P f ?g? |?! s?W u eDϔ?

E ʇ?
8:30-17:00, 15-18 ? 2019?
8:30-14:00, 19 ? 2019?

~ eD?strong>:
?7:30, 15 ? 2019?
?8:00, 16-19 ? 2019?

sD OX?strong>:
15-16 ? 2019?
P??
17-19 ? 2019?

sD OX?
Nu A?P㰒-??eB ?(䰒? ? ? Nu, ܗ?mÏ? s ꇱ{?? 301)

?ʇ?
86 000 c. ? ??D ?3000 ?A??

??D:

D O?ϔ??ϔ? ?? ? ?{ (D ?
O?uD?? s⚻X, ?y?ϔ ?? ? ?{, A s⚻X, s Xg, u sp? X ???

D ?җ_P (D ???
1.? D? eC?. w eC? , A?]?ss? ?e D? ?.
2.eC? A?E?? ?f. ā? sX e sfu?? ?ϔ?(ܗ? ?X? Dg?|?.
3.x? eC?. ā? spf A?⺄ ?җ?X? W??? ?p ?_? sB| XBf?, PW sI, ? D ϔf?, u ?uX.
4.eC? ϔ?. ϔ ? җ?X sfu?? W?XP?X? f , , XBfE u ?? ? u O, ϔf? ?O? , ? X????

D IP XBf?:
R u 尒E??s⚻Xϔ? u fҗ s⚻Xϔ?, 尒X XBfE, XBfE u XE?, K?? X? p XBfE ?P? җ?u? ϔ, XBfE ?X?P? ? O ???

B G X?(? eC?):
? uw? X? X?u g??g??_? ㏆P?XBfE, E ?ϔ O, E ϔ, P?s?XBfE, ?XBfE, BD? u ? ???

??s?:

R ʇ? ?sf ? -Xҗ?? s?, ??? ?_I, ?_I, , D?ϔf? w BE? eBG G, I, K?X, E?f, IP?s⚻X ??? ? ʇ?y?sG?s?s??- ?0- NuG Aҗ??E e?s? ?X?A?ϔf?DIҗ? -Xҗ? X?

eDϔ?

Aҗ X ఒ? ?T?ʇ?(http://www.widbyl.tw) ? 30 ﰒ? 2019 es?Bϔ?? ?PG X. ܛ?ss??y?X es?w ] C eDf ??

B??

1. D?A B C
1) ?? O: 1500 USD/9 c.?(3m×3m) ?. 尒Ï PX??XBf?, ???? 3 f , 1 尒 , 3 ? P? 2 sp ? 1 k? 220 ?3 (?: 500W), 1 ? Pu? f ?|E?ss? җ_P? I ?P?W?

2) XBf??? O: 155 USD/c.? ?, ? ? ?36 c.? O w?]E? , ?18 c.? XBf??? Wҗ?E ?XBfE?

2.D D (D IP XBf?)
1) ?? 900 USD/9 c. ?(3m×3m) ?. 尒Ï PX??XBf?, ???? 3 f , 1 尒 , 3 ? 2 sp ? 1 k? 220 ?3 (?: 500W), f ?|E?ss? җ_P? I ?P?W?

2) XBf??? O: 90 USD/c.? ?, ? ? ?36 c.? O w?]E? , ?9 c.? XBf??? Wҗ?E ?XBfE? Oҗ ??XBf? s? e? eD??X ? W?u O g?XBf?, ? s? O?

3. F IP XBf? (? eC?) ?
30 USD/1 c.? ?, ? ? ?50 c.? ?? Wҗ?E ? XBfE??ϔ?s?.


1. ?s 尒? 15 . p s W ?œ f eW?e .

2. : б{ O B?NuG ϔf?DIP?Aҗ Administration office of China Harbin Fair for Trade and Economic Cooperation
Administration office of China Harbin Fair for Trade and Economic Cooperation

3. W ?OP?? P?e??
Bank of China Heilongjiang Branch
䰒? ? Nu, ܗ?mÏ? . ꇱ{Ï? 19
Add: No. 19 Hongjun St. Nangang Dist., Harbin, China
œ?œ: 166451764815
SWIFT CODE: BKCHCNBJ 860

BE f:
1. sW (嚑) eDϔ?
eD Df A, B, C ?D O 캄 3 ssW (嚑z) WA 9 c.?? ?eD XBf???O 6 ssP?(嚑w? WA 50 c.?
2. s?(嚑? u P? ???? eD?Df A, B, C ?D ? 캄 2 ssW (嚑z) u ??2 ssW (嚑z) u ?? WA 9 c.? ?eD?eG ??? 캄 4 ssW (嚑z) u ??4 ssW (嚑z) u ?? (E: O ssW?(嚑z? eDϔ?y?K???D ????.
3. s?(嚑? u ? ??? ? ϔP u ?eDϔ?u ???? B?ssW (嚑z) u ?- 50 ?
4. ? BE ssP?K? T?ʇ?(http://www.widbyl.tw).

?:
1. O sp? ?8:00 8- ? 12:00 14- ?.
: ?8:00 12- ? 12:00 14- ?.
14- ? ?12:00 ? sfW , ?E O ?? P?? I??
ā sB|? ?14:00 19 ? 18:00 20 ?.
2. O sp?O? ?e ? sf? sp-BX E?NuG A?ϔf?DIP?Aҗ? X uA? ? T?Aҗ: http://www.widbyl.tw
3. PX? O sp??X ϔ ? D??sf?DX? ?D? ?PX? O s?6 f, PX?u Kg?D? s?4 ? X??s X O O?e?XE?u X .
4. ?XBf??O p sp??j 尒?A?, X s I?e?-? ??? 尒? ? y?uA O se 31 u f? ?O. ?X? 尒?O???O?8 ?, ?X ?O ?? I. P O? ?II w?尒?. ? ? I , s? e.
5. R ?s sK??s X O, s f? ses⋇?XBfE. X p D?K f ? ?X?
6. R E ʇ?s ??ϔ.

? ʇ?
1. I s eD?P O g? s, ?Pϔ? T?uA ?OW??Oj.
2. I s eD? O Df u? ?尒? ? _ ?җ A????
3. ?? ?? O XBf?, OtfG es, Oj? ???ϔ? ATM, es f, PXI?E ?P?Xϔ? ?? ܛX폆 ?.
4. R E ʇ?P K, ZE O Wu ?ueD P, ZE ϔf ?sI, ZE O P W, B? O X?s?uXG ? җ?B?
5. ʇ?s O T?ss?, O uA X -eD? X? T? ?_P ʇ?(http://www.widbyl.tw).

eB??eDf:
O s wg?]f?, eB??eDf, Oҗ ?җ, , Xg? eDf.
p E: e?Ï ?
x? +86-451-82340100
.O[email protected]

C]?:
I s O ]? ?D? D? ? , ?s ʇλ, ?? T?ʇ?
:
x?: +86-451-82273912, 13351780557
K: +86-451-82273913
\: e⚙u Ï@Ï
.Ot? [email protected]

u eD???O :
:
x?: +86-451-82340100
p E: e⚙u ?Ï
.Ot? [email protected]

??ʇ?
I s O B?s?P?u eDϔ? :
x?: +86-451-82340100
p E: e? ?
.Ot? [email protected]

?
:
x?: +86-13313685089
p E: e?
.Ot? [email protected]

:
?җ_P??I??_P ʇ? (ZE P㰒-?X?sfu??
䰒? ? 150090, ?Nu, ??mÏ? . Y? 35
\:
Ï : [email protected]
:working5 @qq.com
x? +86-451-82340100
K:+86-451-82345874, 82340226

 
ƾŵһ淨ô
?ʇ?/a> | eDϔ??OX? | r

ZE ?X?sfu??    䰒? ? 150090, ? Nu, ??mÏ? .  Y? 35

\: Ï (d?): [email protected]       ():working5 @qq.com
x? +86-451-82340100      K:+86-451-82345874, 82340226